Детските рисунки и как да ги тълкуваме

Резултат с изображение за children drawing

 

Важно!!!

Когато се опитвате да анализирате детска рисунка, задължително е да проведете последващо интервю с детето относно значението, което самото то влага в нея и личната му символика на отделните персонажи и елементи, присъстващи в рисунката му.

И никога не забравяйте, че въпреки множеството си предимства, на рисувателните техники не може да се разчита напълно, поради хипотетичния и субективния им характер.

При анализа на детската рисунка, е важно да съблюдавате особености като:

· Общо излъчване на рисунката, изразителност

· Характер на основните форми, линии, движения, композиция, използвани и доминиращи цветове

· Начин на представяне на изображенията-символи

· Разположение на изображенията, размер-преувеличен или умален

· Обясненията на самото дете

· Условията на живот на детето, среда, възпитание, обучение, способности, поведение и др.

Разположение върху листа:
В центъра

Увереност, самочувствие, себеутвърждаване, висока самооценка, усещане за сигурност, егоцентричност, значимост на образите

В горната част

Мечтателност, нереалистичност, търсене на изход от реална ситуация, излизане извън реалността

В долната част

Търсенето на стабилността на основата на листа, е показател за несигурност, чувство за беззащитност, потиснатост

Фризово

Хармоничното, ритмичното разположение, е показател за липса на емоционални проблеми

В края

Несигурност, премълчване на проблем

Симетрично или несиметрично

Симетрия-изразява равновесие, стабилност, спокойствие

Асиметрия-спонтанност, движение, енергичност, неуравновесеност

Размери и характер на изобразените обекти

Фигури, заемащи целия лист

Чрез уголемяването на фигурите, детето изразява тяхната значимост. По-голямата фигура, са натоварва с по-голямо значение. Тя често е неестествено по-голяма от останалите изображения. Уголемяването на части от дадена фигура, означава концентрация върху даден проблем и желание да се намери подходящо решение. В някои случаи, фигурата не се съгласува с размерите на листа и излиза извън него.

Фигури с малки размери

Свързва се с тревожност, несигурност, липса на самочувствие. Дребните детайли и изображения са показател за плахост, затвореност, в някои ситуации, тези особености, както и посоченото по-горе композиционно разположение, са свързани с характера на изобразителната задача, със сръчността, със старанието, с уменията на детето да завършва рисунката.
Пропускане на части от фигури, фрагментарност, разместване на части, деформираност

Често се пропуска тази част, която се асоциира с неприятни преживявания. Тълкува се и като емоционална защита. Диспропорционалността на фигурата, е показател за моторна незрялост. Липсващата част е възможно да се свързва с неприятни преживявания /тази особеност, обаче, се свързва с ранните етапи от развитието на детето/. Смесването на елементи, рисуването на част от предмета с липсващи други части, несвойствени за изобразените предмети, странните, необичайни форми, са признак на психологически проблеми. Образите са неточни, несъответстващи на действителността, налицеса само откъслечни детайли, съчетават се отделни, разнородни предмети.

Фигури, обградени в кръг

Влагане на по-голямо значение в образа, „изолиране” чрез кръга, създаване на ново, защитено пространство, трудности в общуването.

Безредно разположени образи

Нарушения в развитието.

Повтарящи се монотонни образи

Фиксирането върху едни и същи образи, показва затруднение в намирането на изход от дадена ситуация, затормозяващо въздействие на проблем, нужда от изясняване на проблем, необходимост от помощ

Неясни форми, неразбираеми, незавършени изображения

Нарушения във възприятието. При наличие на психични проблеми, такива образи получават наименование и сложно тълкуване.

Схематични, стереотипни, геометризирани форми

Нарушения в развитието.

Отсъствие на одушевени предмети

Интроверна насоченост.Склонност към затваряне.

Наслоени образи

Образите, рисувани един върху друг, са показател за нарушение в развитието. Игнорират се по-рано нарисуваните /тази особеност е характерна за началото на изобразителната дейност/. Получава се натрупване от образи, неподлежащи на разчитане.

Движение на фигурите

Стабилни форми

Хармония, сигурност

Нестабилни форми

Хиперактивност, тревожност, невротичност

Липса на движение при фигурите

Характерно е за рисунките на деца с перцептивни и комуникативни нарушения /в случаите, когато този признак се наблюдава в повечето от рисунките на едно дете/.

Характеристика на линиите

Силен, енергичен натиск

Емоционалност, доминантност, амбициозност, увереност, самочувствие, енергичност, напрегнатост, тревожност, агресивност

Умерен натиск

Душевно равновесие, самообладание, контрол, липса на тревожност

Много лек, слаб натиск

Неувереност, нерешителност, недостиг на енергия и пасивност, потискане на чувствата

Променлив натиск

Импулсивност, нестабилност, емоционална лабилност

Преобладаваща форма на линиите

Прекалено остри, начупени, насечени линии

Агресивност, нервност, тревожност

Хоризонтални линии

В някои случаи-пасивност, равнодушие, в други-уравновесеност

Вертикални линии

Самоувереност, решителност, висока активност, упоритост, настойчивост

Криви линии

Конфликтност

Прави, насочени линии

Упоритост, устременост

Зигзагообразни линии

Зависимост

Плавни, закръглени линии

Женственост, мекота

Дълги линии

Импулсивност, лека възбудимост

Щриховка отдясно наляво

Интровертност

Щриховка отляво надясно

Екстровертност

Промяна в насочеността на щрихите

Обезпокоеност, тревожност, чувство за беззащитност

Твърди, уверени щрихи

Чувство за безопасност и сигурност, упоритост, решителност, амбициозност

Защриховане върху фигурата

Образът се свързва с тревожност, несигурност, особено отношение, в някои случаи-прикириване на отношението към образа

Прекъснати линии, накъсана линия вместо цяла, пунктир

Вътрешно безпокойство

Неясно очертани, неопределени линии

Емоционални нарушения

Характеристика на начина на рисуване

Небрежно, вяло рисуване

Снижена емоционалност, ниска волева активност

Схематично, контурно рисуване

Пасивност, депресивност

Изтривания

Прекалено триене

Когато не е свързано с подобряване качеството на рисунката, е израз на несигурност и тревожност. Ако детето изтрива и отново прерисува някои детайли, то те имат особен смисъл за него.

Поправки на детайли

Множество ненужни изменения, сочат за наличие на натрапливи състояния

Из книгата „Рисунка-тест, тест-рисунка“ на Муси Дачева

Свързани публикации