• Психологическо консултиране на деца и юноши
 • Психологическо консултиране на родители и възрастни
 • Психодиагностика
 • Изготвяне на съдебно-психологични експертизи по заявка от Съда
 • Изготвяне на психологически становища, касаещи отразяване на: актуалното психоемоционално състояние на детето, преживяване на психотравма, справяне с конфликтни ситуации, личен ресурс за възстановяване и др. по заявка на родителите за лично ползване или да послужат пред различни институции, касаещи закрила и защита правата на детето
 • Консултиране на деца и семейства при раздяла между родителите относно: адекватно информиране на детето, подходящ режим на виждане, избягващ неглижиране на родител и съобразен със съхраняване психиката на детето, проследяване на детето в новите условия на промяна в статуквото и др.
 • Консултиране относно спецификата на отделните фази в психоемоционалното развитие на детето, очаквани кризи и насоки за справяне с тях
 • Психотерапевтична работа с деца и юноши по отношение на преодоляване на психотравми, свързани със значими загуби или след травматично събитие
 • Консултиране на родители в помощ на детето за по-плавна адаптация към  постъпване в  детска градина, първи клас, ново учебно заведение или при промяна в средата или статуквото му.
 • Консултиране на осиновители и терапевтична работа с  осиновени деца

 Теми извън сферата на компетентност:

 • Зависимости-наркотици, алкохол, други психоактивни вещества, хазарт, компютърни игри
 • Заекване, говорни проблеми, дислексия, дисграфия и др.
 • Деца с увреждания, аутизъм, синдром на Аспергер и с изоставане в умственото развитие